Sunday, 20 September 2015

ಪರಿಣಯದಾಣೆಗಳ ನಾವು ನಡೆಸುವ ಜತೆಯಾಗಿ (ಭಾವಾನುವಾದ)

ಹಿಂದಿ ಮೂಲ ಗೀತೆಯ ಧಾಟಿಯಲ್ಲೇ (tune) ಸಾಗುವ ಕನ್ನಡದ ಭಾವಾನುವಾದ. ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯಗಳು ದೊರೆತರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾವಾನುವಾದ ಮತ್ತೂ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

ಚಿತ್ರ:  ಜುರ್ಮ್ (1990)
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಇಂದಿವರ್
ಸಂಗೀತ: ರಾಜೇಶ್ ರೋಷನ್ (500 Miles ಪ್ರೇರಿತ)
ಗಾಯನ: ಕುಮಾರ್ ಸಾನು, ಸಾಧನಾ ಸರಗಮ್
ಚಿತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ: ವಿನೋದ್ ಖನ್ನಾ, ಮೀನಾಕ್ಷೀ ಶೇಷಾದ್ರಿ, 
ಶಫಿ಼ ಇನಾಂದಾರ್, ಗೋಪಿ ದೇಸಾಯಿ, ಬೇಬಿ ಗುಡ್ಡು (ಶಾಹಿಂದಾ ಬೇಗ್)


ಮೂಲಗೀತೆಯ ಇಳಿಕೊಂಡಿ (Download Link)

ಕನ್ನಡ ಭಾವಾನುವಾದ ಹಿಂದಿ ಮೂಲ
ನಾ ಸೋತು ನಿಂತಾಗ, ಜಬ್ ಕೋಯೀ ಬಾತ್ ಬಿಗಡ್ ಜಾಯೇ,
ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ, ಜಬ್ ಕೋಯೀ ಮುಶ್‌ಕಿಲ್ ಪಡ್ ಜಾಯೇ
ನೀನಾಗು ಜೀವಸೆಲೆ ತುಮ್ ದೇನಾ ಸಾಥ್ ಮೇರಾ,
ನನ್ನೊಲವೇ ಓ ಹಮ್‌ನವಾ
ನಾ ಸೋತು ನಿಂತಾಗ ಜಬ್ ಕೋಯೀ ಬಾತ್ ಬಿಗಡ್ ಜಾಯೇ,
ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಜಬ್ ಕೋಯೀ ಮುಶ್‌ಕಿಲ್ ಪಡ್ ಜಾಯೇ
ನೀನಾಗು ಜೀವಸೆಲೆ ತುಮ್ ದೇನಾ ಸಾಥ್ ಮೇರಾ,
ನನ್ನೊಲವೇ ಓ ಹಮ್‌ನವಾ
ಯಾರಿಹರು ಕೊನೆವರೆಗೂ ನ ಕೋಯೀ ಹೈ, ನಾ ಕೋಯೀ ಥಾ,
ಏಳು ಬೀಳಿನ ಪಯಣದಲಿ ಜಿ಼ಂದಗೀ ಮೇಂ ತುಮ್ಹಾರೇ ಸಿವಾ
ನೀನಾಗು ಜೀವಸೆಲೆ ತುಮ್ ದೇನಾ ಸಾಥ್ ಮೇರಾ,
ನನ್ನೊಲವೇ ಓ ಹಮ್‌ನವಾ
ನೀನಾಗು ಜೀವಸೆಲೆ ತುಮ್ ದೇನಾ ಸಾಥ್ ಮೇರಾ,
ನನ್ನೊಲವೇ ಓ ಹಮ್‌ನವಾ
ನಲುಮೆಯ ಸಮಯದಲಿ ಹೋ ಚಾಂದನಿ ಜಬ್ ತಕ್ ರಾತ್,
ಇರುವರೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಮವರೇ ದೇತಾ ಹೈ ಹರ್ ಕೋಯೀ ಸಾಥ್
ನೀ ಕತ್ತಲ ದಾರಿಯಲೂ ತುಮ್ ಮಗರ್ ಅಂಧೇರೋ ಮೇಂ
ಕೈ ಹಿಡಿದಿರು ನನ್ನೊಲವೇ ನಾ ಛೋಡನಾ ಮೇರಾ ಹಾಥ್
ನಲುಮೆಯ ಸಮಯದಲಿ ಹೋ ಚಾಂದನಿ ಜಬ್ ತಕ್ ರಾತ್,
ಇರುವರೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಮವರೇ ದೇತಾ ಹೈ ಹರ್ ಕೋಯೀ ಸಾಥ್
ನೀ ಕತ್ತಲ ದಾರಿಯಲೂ ತುಮ್ ಮಗರ್ ಅಂಧೇರೋ ಮೇಂ
ಕೈ ಹಿಡಿದಿರು ನನ್ನೊಲವೇ ನಾ ಛೋಡನಾ ಮೇರಾ ಹಾಥ್
ನಾ ಸೋತು ನಿಂತಾಗ ಜಬ್ ಕೋಯೀ ಬಾತ್ ಬಿಗಡ್ ಜಾಯೇ,
ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಜಬ್ ಕೋಯೀ ಮುಶ್‌ಕಿಲ್ ಪಡ್ ಜಾಯೇ
ನೀನಾಗು ಜೀವಸೆಲೆ ತುಮ್ ದೇನಾ ಸಾಥ್ ಮೇರಾ,
ನನ್ನೊಲವೇ ಓ ಹಮ್‌ನವಾ
ಯಾರಿಹರು ಕೊನೆವರೆಗೂ ನ ಕೋಯೀ ಹೈ, ನಾ ಕೋಯೀ ಥಾ,
ಏಳು ಬೀಳಿನ ಪಯಣದಲಿ ಜಿ಼ಂದಗೀ ಮೇಂ ತುಮ್ಹಾರೇ ಸಿವಾ
ನೀನಾಗು ಜೀವಸೆಲೆ ತುಮ್ ದೇನಾ ಸಾಥ್ ಮೇರಾ,
ನನ್ನೊಲವೇ ಓ ಹಮ್‌ನವಾ
ಪರಿಣಯದಾಣೆಗಳ, ವಫ಼ಾದಾರೀ ಕೀ ವೋ ರಸಮೇ,
ನಾವು ನಡೆಸುವ ಜತೆಯಾಗಿ ನಿಭಾಯೇಂಗೇ ಹಮ್ ತುಮ್ ಕಸಮೇ
ಜಂಜಾಟದೀಬದುಕಿನಲಿ ಏಕ್ ಭೀ ಸಾಂಸ್ ಜಿ಼ಂದಗೀ ಕೀ,
ನಾವು ಉಸಿರಿಗೆ ಉಸಿರಾಗಿ ಜಬ್ ತಕ್ ಹೋ ಅಪನೇ ಬಸ್ ಮೇ
ಪರಿಣಯದಾಣೆಗಳ  ವಫ಼ಾದಾರೀ ಕೀ ವೋ ರಸಮೇ,
ನಾವು ನಡೆಸುವ ಜತೆಯಾಗಿ ನಿಭಾಯೇಂಗೇ ಹಮ್ ತುಮ್ ಕಸಮೇ
ಜಂಜಾಟದೀಬದುಕಿನಲಿ ಏಕ್ ಭೀ ಸಾಂಸ್ ಜಿ಼ಂದಗೀ ಕೀ,
ನಾವು ಉಸಿರಿಗೆ ಉಸಿರಾಗಿ ಜಬ್ ತಕ್ ಹೋ ಅಪನೇ ಬಸ್ ಮೇ
ನಾ ಸೋತು ನಿಂತಾಗ ಜಬ್ ಕೋಯೀ ಬಾತ್ ಬಿಗಡ್ ಜಾಯೇ,
ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಜಬ್ ಕೋಯೀ ಮುಶ್‌ಕಿಲ್ ಪಡ್ ಜಾಯೇ
ನೀನಾಗು ಜೀವಸೆಲೆ ತುಮ್ ದೇನಾ ಸಾಥ್ ಮೇರಾ,
ನನ್ನೊಲವೇ ಓ ಹಮ್‌ನವಾ
ಯಾರಿಹರು ಕೊನೆವರೆಗೂ ನ ಕೋಯೀ ಹೈ, ನಾ ಕೋಯೀ ಥಾ,
ಏಳು ಬೀಳಿನ ಪಯಣದಲಿ ಜಿ಼ಂದಗೀ ಮೇಂ ತುಮ್ಹಾರೇ ಸಿವಾ
ನೀನಾಗು ಜೀವಸೆಲೆ ತುಮ್ ದೇನಾ ಸಾಥ್ ಮೇರಾ,
ನನ್ನೊಲವೇ ಓ ಹಮ್‌ನವಾ
ಋಜುವಾಗಿದೆ ನನಗೀಗ ದಿಲ್ ಕೋ ಮೇರೆ ಹುವಾ ಯಕೀನ್,
ನಮ್ಮ ನಂಟಿದು ಹೊಸದಲ್ಲ ಹಮ್ ಪಹಲೇ ಭೀ ಮಿಲೇ ಕಹೀ
ಜನುಮಾಂತರ ಬಂಧವಿದು ಸಿಲ್‌ಸಿಲಾ ಯೇ ಸದಿಯೋಂ ಕಾ
ಇಂದು ನಿನ್ನೆಯ ಮಾತಲ್ಲ ಕೋಯೀ ಆಜ್ ಕೀ ಬಾತ್ ನಹೀ
ಋಜುವಾಗಿದೆ ನನಗೀಗ ದಿಲ್ ಕೋ ಮೇರೆ ಹುವಾ ಯಕೀನ್,
ನಮ್ಮ ನಂಟಿದು ಹೊಸದಲ್ಲ ಹಮ್ ಪಹಲೇ ಭೀ ಮಿಲೇ ಕಹೀ
ಜನುಮಾಂತರ ಬಂಧವಿದು ಸಿಲ್‌ಸಿಲಾ ಯೇ ಸದಿಯೋಂ ಕಾ
ಇಂದು ನಿನ್ನೆಯ ಮಾತಲ್ಲ ಕೋಯೀ ಆಜ್ ಕೀ ಬಾತ್ ನಹೀ
ನಾ ಸೋತು ನಿಂತಾಗ ಜಬ್ ಕೋಯೀ ಬಾತ್ ಬಿಗಡ್ ಜಾಯೇ,
ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಜಬ್ ಕೋಯೀ ಮುಶ್‌ಕಿಲ್ ಪಡ್ ಜಾಯೇ
ನೀನಾಗು ಜೀವಸೆಲೆ ತುಮ್ ದೇನಾ ಸಾಥ್ ಮೇರಾ,
ನನ್ನೊಲವೇ ಓ ಹಮ್‌ನವಾ
ನಾ ಸೋತು ನಿಂತಾಗ ಜಬ್ ಕೋಯೀ ಬಾತ್ ಬಿಗಡ್ ಜಾಯೇ,
ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಜಬ್ ಕೋಯೀ ಮುಶ್‌ಕಿಲ್ ಪಡ್ ಜಾಯೇ
ನೀನಾಗು ಜೀವಸೆಲೆ ತುಮ್ ದೇನಾ ಸಾಥ್ ಮೇರಾ,
ನನ್ನೊಲವೇ ಓ ಹಮ್‌ನವಾ
ಯಾರಿಹರು ಕೊನೆವರೆಗೂ ನ ಕೋಯೀ ಹೈ, ನಾ ಕೋಯೀ ಥಾ,
ಏಳು ಬೀಳಿನ ಪಯಣದಲಿ ಜಿ಼ಂದಗೀ ಮೇಂ ತುಮ್ಹಾರೇ ಸಿವಾ
ನೀನಾಗು ಜೀವಸೆಲೆ ತುಮ್ ದೇನಾ ಸಾಥ್ ಮೇರಾ,
ನನ್ನೊಲವೇ ಓ ಹಮ್‌ನವಾ
ನೀನಾಗು ಜೀವಸೆಲೆ ತುಮ್ ದೇನಾ ಸಾಥ್ ಮೇರಾ,
ನನ್ನೊಲವೇ ಓ ಹಮ್‌ನವಾಹಿಂದಿ ಗೀತಚಿತ್ರ500 Miles - ಪೀಟರ್, ಪೌಲ್ ಮತ್ತು ಮೇರಿ (ಮೂಲ ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ)


Audio Download Link


Peter, Paul & Mary – 500 Miles Lyrics

If you miss the train I'm on, you will know that I am gone
You can hear the whistle blow a hundred miles,
A hundred miles, a hundred miles, a hundred miles, a hundred miles,
You can hear the whistle blow a hundred miles.

Lord I'm one, Lord I'm two, Lord I'm three, Lord I'm four,
Lord I'm 500 miles from my home.
500 miles, 500 miles, 500 miles, 500 miles
Lord I'm five hundred miles from my home.

Not a shirt on my back, not a penny to my name
Lord I can't go a-home this a-way
This a-way, this a-way, this a-way, this a-way,
Lord I can't go a-home this a-way.

If you miss the train I'm on you will know that I am gone
You can hear the whistle blow a hundred miles.

No comments:

Post a Comment